.:Odkazy

Stredné školy v Prešove:

Gymnáziá: Gymnáziu Konštantínova http://www.gk2-po.sk
  J.A. Raymana http://www.gjar-po.sk
  Sv.Mikuláša http://www.zsgmpo.edu.sk
  Sv.Moniky http://www.gymonika.edu.sk
  Tarasa Ševčenka http://www.gymtspo.edu.sk
  Súkromné bilingválne http://www.sgpo.sk
  Evanielické kolegiálne http://www.ekgym.sk
  P.P.Gojdiča http://www.gppgpo.edu.sk
  Ľ.Podjavorinskej http://www.spojenaskola.sk
Obchodné akadémie Obchodná akadémia http://www.oa-po.sk
  súkromná OA ESO http://www.esopo.sk
  súkromná OA Petrovanská http://www.soapo.sk
Stredné odborné školy SPŠ-elektrtotechnická http://www.spse-po.sk
  SPŠ-stavebná http://www.spsspo.svcmi.sk
  SPŠ-strojnícka http://www.spspo.sk
  Str.Lesnícka škola http://www.slspo.sk
  Pedagogická a sociálna akadémia http://www.pasapo.edu.sk
  Stredná zdravotnícka škola http://www.szs.edu.sk
  zdrav.škola sv.Bazila Veľkého http://www.szssvbazpo.edu.sk
  ZSŠ služieb http://www.zsssluz.sk
  Umelecká škola http://www.zsus-po.sk
  súkr.odb.škola ELBA http://www.elbaci.sk
  združená stredná škola http://www.zsspresov.sk
  Dievčenská odborná škola http://www.souopo.edu.sk

 

 

Coded by DonMartin & designed by LoloMAn C2006